Rynek pracy - Miejski Urząd Pracy w Płocku


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Załączniki Informacja o projekcie (pdf, 506 KB) Aktualizacja informacji o projekcie na dzień 01.10.2019 r. (pdf, 508 KB)

  Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL) został zaplanowany jako jeden z sześciu sektorowych programów operacyjnych. Podobnie jak inne programy operacyjne posłuży realizacji celu strategicznego oraz celów szczegółowych Narodowej Strategii...

Załączniki 1. Aktywny Płock - wyrównywanie szans bezrobotnych na rynku pracy w Mieście Płocku.pdf (pdf, 341 KB) 2. Bezrobotny pośrednikiem, doradcą - pracownikiem Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku.pdf (pdf, 82 KB) ...

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 to program uwzględniający cele zdefiniowane przez Komisję Europejską oraz odpowiadający na wyzwania regionu w zakresie stymulowania rozwoju społecznego i gospodarczego, w...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę