Zasada równości szans - Miejski Urząd Pracy w Płocku


Zasada równości szans

Zasada równości szans

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 zasada równości jest w przypadku funduszy unijnych jedną z naczelnych i podstawowych zasad horyzontalnych, obowiązujących w całej Unii Europejskiej. Ma silne umocowanie prawne, które jest zapisane w źródle prawa pierwotnego tj. w Traktacie o Unii Europejskiej. Artykuł 3 wskazuje, że Unia Europejska zwalcza wykluczenie społeczne i dyskryminację oraz wspiera sprawiedliwość społeczną i ochronę socjalną, równość kobiet i mężczyzn, solidarność między pokoleniami oraz ochronę praw dziecka.
Kwestia równości szans kobiet i mężczyzn została również uregulowana na gruncie prawa polskiego, przede wszystkim w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, której art. 33 stanowi, że: Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Kobieta i mężczyzna maja w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń. Troska o przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn oprócz obowiązku prawnego, wynikającego z przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Traktatu o Unii Europejskiej i innych, powiązanych z nim dokumentów UE, przynosi również realne i rzeczywiste korzyści ekonomiczno – społeczne, a także jest niezbędnym warunkiem realizacji celów strategicznych Strategii Europa 2020, dotyczących stworzenia trwałego wzrostu gospodarczego i rozwoju społeczeństwa zwłaszcza w kontekście wyrównywania wskaźnika zatrudnienia kobiet i mężczyzn. 
Zgodnie z ww. Wytycznymi zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, a także zasada równości szans kobiet i mężczyzn, ze względu na swój charakter, w głównej mierze będą realizowane w ramach PO współfinansowanych z EFS.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 zasadę równości szans przedstawiono (na podst. dokumentu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014– 2020 z dn. 17.12.2014 r. wydanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) następująco:
  •  Równość szans i zapobieganie dyskryminacjiZgodnie z regulacjami wspólnotowymi dla polityki spójności, państwa członkowskie i Komisja podejmują odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną podczas przygotowania i realizacji programów. Zasada jest respektowana w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz innych dokumentach służących jego realizacji. Jest uwzględniana zarówno na etapie przygotowania programu i dokumentów implementacyjnych, jak również na etapie wdrażania programu.
Regulacje na poziomie europejskim szczególną uwagę poświęcają konieczności zapewnienia dostępności programów operacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój będzie upowszechniał i ułatwiał wdrażanie postanowień wynikających z ww. dokumentów m.in. poprzez tworzenie rozwiązań systemowych i standardów usług sprzyjających pełnemu włączeniu osób niepełnosprawnych w życie społeczno-zawodowe.
  • Równość szans płci (równość szans kobiet i mężczyzn)

Zasada równości szans płci jest jedną z naczelnych polityk horyzontalnych Unii Europejskiej, której przestrzeganie gwarantuje kobietom i mężczyznom przypisanie równych praw i obowiązków, a także równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogliby korzystać. Troska o przestrzeganie zasady równości szans płci, oprócz obowiązku prawnego, przynosi również realne i rzeczywiste korzyści ekonomiczne – społeczne, a także jest niezbędnym warunkiem realizacji celów strategicznych Europa 2020, dotyczących stworzenia trwałego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego. Horyzontalne podejście do zasady równości szans płci w Programie będzie opierać się głównie na zaplanowaniu działań w poszczególnych celach tematycznych np. zapewnienia równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, czy poprawy standardów jakości usług opiekuńczych na rzecz osób niesamodzielnych.
 
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 zasada równości szans (na podst. dokumentu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 z dn. 12.02.2015 r. wydanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego) brzmi następująco:
  •  Równość szans i niedyskryminacji 

Polegająca na zniesieniu nierówności oraz zwalczaniu wszelkich przejawów dyskryminacji, w tym m.in. ze względu na wiek, płeć, rasę i niepełnosprawność. Równość szans pojmowana jest nie tylko jako równość szans mężczyzn i kobiet, ale również jako jednakowy dostęp wszystkich osób do edukacji, informacji i zatrudnienia. Wsparcie osób defaworyzowanych w dostępie do rynku pracy, w zwiększaniu stopnia ich przygotowania zawodowego oraz poprawy zdolności do uzyskania zatrudnienia. Zwiększenie poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do podnoszenia i zdobywania nowych kwalifikacji.
  •  Równouprawnienie płci 

Polegająca na tworzeniu rozwiązań na rzecz równości szans, jak również promowanie równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy i zwalczanie stereotypowego postrzegania ról kobiecych i męskich w życiu zawodowym i społecznym. Konieczność zwiększenia zatrudnienia kobiet i mężczyzn, w tym zwłaszcza kobiet, jako tej grupy, która jest defaworyzowana, podnoszenie kwalifikacji zawodowych kobiet powracających na rynek pracy, które nie wróciły do zatrudnienia po urodzeniu dziecka oraz rozwijanie aktywności ekonomicznej kobiet i mężczyzn, jako odpowiedzi na wyzwania rynkowe, pobudzanie postaw przedsiębiorczych.

 
Załączniki
Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2.pdf (pdf, 277 KB)
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.pdf (pdf, 2183 KB)
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020.pdf (pdf, 4561 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę