Wyszukiwarka opisów zawodów - Miejski Urząd Pracy w Płocku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Funkcjonariusz służby penitencjarnej
Kod: 335602
Synteza: Planuje, organizuje i prowadzi zajęcia wychowawcze oraz sprawuje opiekę wychowawczą nad osobami tymczasowo aresztowanymi, przebywającymi w areszcie śledczym, i skazanymi, przebywającymi w zakładzie karnym; współdziała z sądem, rodziną, szkołą, zakładem pracy, innymi instytucjami i organizacjami w celu zapewnienia wychowankom warunków prawidłowego rozwoju społecznego, ochrony, a także pomocy w trudnych sytuacjach.
Zadania zawodowe: przyjmowanie tymczasowo aresztowanych i skazanych do grupy więziennej: wskazywanie celi, omawianie regulaminu, planu dnia, rozkładu zajęć, zakresu obowiązków, kar i nagród;
przeprowadzanie wywiadu środowiskowego, dotyczącego sytuacji rodzinnej skazanego, jego wcześniejszej karalności, wykształcenia, przebiegu pracy;
przeprowadzanie rozmów dotyczących stanu zdrowia skazanego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na uzależnienia (alkoholizm, narkomania, kontakty z grupami podwyższonego ryzyka);
dokonywanie weryfikacji informacji uzyskanych od skazanego przez nawiązywanie kontaktów z zakładem pracy, szkołą i uzyskiwanie opinii o skazanym;
nadzorowanie i pomoc w przypadku choroby, wizyt lekarskich i innych czynności związanych z ochroną zdrowia;
nawiązywanie kontaktu z rodziną tymczasowo aresztowanego lub skazanego, podjęcie działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, zgłaszanie rozpoznanych przypadków do instytucji udzielających wsparcia, np. miejskiego ośrodka pomocy społecznej;
planowanie działań wychowawczych w stosunku do osób przebywających w areszcie śledczym oraz w zakładzie karnym; organizowanie im i nadzorowanie pracy, nauki, rekreacji, sportu;
zbieranie informacji dotyczących potrzeb osób skazanych i osadzonych tymczasowo w areszcie;
udzielanie rady, wsparcia i pomocy w trudnych sytuacjach i problemach wynikających z codziennego życia więziennego - przez prowadzenie rozmów indywidualnych, spotkań grupowych;
przeprowadzanie rozmów wychowawczych inicjowanych przez skazanych;
indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych w zależności od potrzeb skazanych: wdrażanie do przestrzegania dyscypliny i porządku, wytwarzanie pozytywnych nawyków we współżyciu społecznym, kształtowanie u osób skazanych pozytywnego stosunku do nauki, pracy, wyrównywanie braków w zachowaniu się;
kształtowanie środowiska więziennego i zapobieganie aktom samoagresji i demoralizacji;
przyjmowanie skarg, zażaleń, protestów od osób skazanych, wynikających z codziennego życia w izolacji;
opiniowanie i wnioskowanie w sprawie nagradzania i karania skazanych;
wizytowanie miejsc zamieszkania skazanych (cele) oraz miejsc ich pracy;
prowadzenie dokumentacji na temat osoby skazanej (tzw. akta B);
sporządzanie notatek na temat skazanego, jego zachowania, pozytywnych i negatywnych działań;
dokonywanie ceny okresowej osoby skazanej, jej postępów w procesie resocjalizacji, wywiązywania się z obowiązków, zachowania;
sporządzanie opinii o skazanym lub tymczasowo aresztowanym na wniosek różnych instytucji (sądu, zakładu pracy, szkoły);
współpraca z psychologiem więziennym, uczestniczenie z grupą podopiecznych w zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez psychologa;
przeprowadzanie rozmów dotyczących udzielania skazanemu pomocy po odbyciu kary (mieszkanie, praca, szkoła);
sprawowanie opieki nad osobami odbywającymi praktyki w zakładach karnych (studenci, psycholodzy, pedagodzy, młodzi wychowawcy);
udział w obowiązkowym stacjonarnym przeszkoleniu zawodowym poza macierzystą jednostką organizacyjną na podstawie oddelegowania w zakresie szkoły Służby Więziennej i specjalistycznych kursów zawodowych;
stawianie się do jednostki na każde wezwanie (np. w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa jednostki);
pełnienie służby poza rozkładem służby za czas który nie udziela się czasu wolnego (np. w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa jednostki, udziału w ćwiczeniach ochronno-obronnych i strzeleckich).
Dodatkowe zadania zawodowe: prowadzenie zajęć dydaktycznych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, zwłaszcza w resortowych ośrodkach szkoleniowych;
wykonywanie czynności służbowych poza macierzystą jednostką organizacyjną na podstawie oddelegowania lub powierzenia obowiązków na tym samym lub innym stanowisku służbowym (np. zadań ochronnych),
udział w konwojach.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę