Wyszukiwarka opisów zawodów - Miejski Urząd Pracy w Płocku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Filolog polski
Kod: 264303
Synteza: Zajmuje się poznawaniem i badaniem rozwoju i struktury języka polskiego (mówionego i pisanego), historii literatury i kultury polskiej, przemian twórczości literackiej, klasyfikacją tekstów i zjawisk literackich; opracowuje lub doskonali teorie literatury, tworzy i doskonali metodologię badania języka i literatury oraz metodykę nauczania języka i literatury polskiej; stosuje wiedzę naukową w praktyce.
Zadania zawodowe: - studiowanie i badanie rozwoju i struktury języka polskiego, jego fonetyki (badania dźwięcznej strony), fleksji (badania form odmiany wyrazów), słowotwórstwa, składni (badania budowy zdań);
- studiowanie i badanie historii pochodzenia języka polskiego, jego grupy rodowodowej przez odkrywanie cech wspólnych i różniących;
- badanie pochodzenia polskiego języka literackiego i jego historycznych zmian w dziedzinie: słownictwa, fonetyki, fleksji;
- badanie wytworów komunikacji językowej tekstów mówionych lub pisanych i ich funkcji, jak: informatywna, impresywna, ekspresywna;
- określanie kryteriów poprawności językowej, takich jak: kryteria zgodności z systemem języka, kryterium narodowe, kryterium przydatności funkcjonalnej, kryterium wyrazistości i precyzji, oraz uzupełnianie zasobu słownikowego języka;
- tworzenie i doskonalenie metodologii badań literatury;
- badanie dzieł literackich: form, treści, stylu, kompozycji, językowej organizacji utworu, rodzajów i gatunków, funkcji komunikacji literackiej;
- badanie procesu historyczno-literackiego, tj. przeobrażeń, jakim podlega literatura w czasie historycznym, jak: ilościowy przyrost dokonań (dzieł) pisarskich, przemian w sposobach odbierania dzieł już istniejących, ich reinterpretacja, przewartościowanie; przemiany tradycji literackiej epoki i prądu literackiego;
- badanie związku teatru, filmu, radia z literaturą i kulturą współczesną;
- studiowanie i badanie nowych dzieł: interpretowanie, ocenianie, klasyfikowanie;
- operowanie materiałem literackim, słownikiem w środkach masowego przekazu, celem podniesienia kultury poprawnego mówienia;
- szerzenie znajomości języka polskiego i rozwijanie sprawnego i poprawnego posługiwania się nim;
- opracowywanie i doskonalenie metodyki nauczania języka i literatury polskiej;
- przygotowywanie naukowych publikacji i materiałów metodycznych, dotyczących prawidłowego rozumienia i stosowania form gramatycznych, słownikowych w mówieniu i pisaniu;
- opracowywanie podręczników, pomocy metodycznych i zestawień ćwiczeń do nauki języka polskiego;
- opracowywanie publikacji naukowych z własnych badań oraz słowników.
Dodatkowe zadania zawodowe: - pełnienie funkcje kierownika literackiego teatru, krytyka, redaktora publikacji wydawniczych, redaktora programu w ośrodkach masowego przekazu oraz pracownika biblioteki;
- prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę