Wyszukiwarka opisów zawodów - Miejski Urząd Pracy w Płocku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Farmaceuta – specjalista farmacji aptecznej
Kod: 228203
Synteza: Wykonuje czynności związane z przygotowaniem, przechowywaniem i dystrybucją produktów leczniczych i wyrobów medycznych; nadzoruje i prowadzi ewidencję wydawanych produktów leczniczych z grup: silnie działających i środków odurzających; kontroluje poprawność recept lekarskich; prowadzi dokumentację obrotu lekami; udziela informacji o lekach; organizuje pracę w aptece oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania następstwom nieprawidłowego stosowania leków.
Zadania zawodowe: - przygotowywanie leków złożonych i prostych według wskazań lekarskich oraz zgodnie z zasadami receptury, zawartej w Farmakopei, z zachowaniem zasad dobrej praktyki aptecznej;
- realizowanie recept lekarskich;kontrolowanie zgodności terapeutycznej i farmakochemicznej składników leków złożonych i zaleconego przez lekarza dawkowania;
- wydawanie leków przygotowanych w aptece lub leków gotowych zakupionych w hurtowni ;
- nadzorowanie zaopatrzenia apteki w leki i wyroby medyczne dopuszczone do obrotu na terenie RP.
- klasyfikowanie leków według ustalonych kryteriów i priorytetów, porządkujące obrót lekami w aptece;
- prowadzenie ewidencji wydawanych leków, zwłaszcza środków odurzających i silnie działających;
- kontrolowanie terminów ważności leków przechowywanych w aptece, wycofywanie leków przeterminowanych bądź wycofanych przez inspekcję farmaceutyczną z obrotu;
- informowanie osób zaopatrujących się w leki o ich przeznaczeniu, sposobie użycia, dawkowaniu, objawach ubocznych, interakcjach, przeciwwskazaniach, trwałości i sposobie przechowywania (jeśli informacje lekarza lub producenta są niewystarczające);
- organizacja pracy w aptece, planowanie dyżurów, zabezpieczanie i oznakowanie miejsc przechowywania leków silnie działających i środków odurzających i inne czynności fachowe;
- ciągłe doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.
Dodatkowe zadania zawodowe: - opracowywanie informacje o lekach;kierowanie apteką;
- pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej;
- branie udziału w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.
- prowadzenie szkoleń i czynny udział w kształceniu stażystów i praktykantów.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę