INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Miejski Urząd Pracy w Płocku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Nauczyciel przedsiębiorczości

Kod: 233018

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Nauczyciel przedsiębiorczości 233018

  • Edukator przedsiębiorczości.
  • Nauczyciel ekonomii.
  • Trener przedsiębiorczości.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

  • 2330 Secondary education teachers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

  • Sekcja P – Edukacja.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

  • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie SPO RZL (2006–2007) „Opracowanie i upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych”,
  • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
  • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
  • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

  • Sylwia Nowakowska – Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika, Olsztyn
  • Jolanta Religa – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
  • Rafał Ryszelewski – Biuro Turystyczne RAFTUR, Łódź.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

  • Hanna Całuń-Swat – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
  • Dorota Koprowska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
  • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
  • Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

  • Ewa Jachura – Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy, Częstochowa.
  • Anna Kicior – Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Filia w Radomiu.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

  • Jolanta Gajda – Stowarzyszenie Aktywnych Szkół Ponadgimnazjalnych, Gliwice.
  • Małgorzata Lotko – Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, Oddział Mazowiecki, Radom.

Data(rok)opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę