Rynek pracy - Miejski Urząd Pracy w Płocku


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Załączniki Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w Mieście Płocku (II).pdf Aktualizacja informacji o projekcie.pdf Aktualizacja informacji o...

  Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL) został zaplanowany jako jeden z sześciu sektorowych programów operacyjnych. Podobnie jak inne programy operacyjne posłuży realizacji celu strategicznego oraz celów szczegółowych Narodowej Strategii...

Załączniki 1. Aktywny Płock - wyrównywanie szans bezrobotnych na rynku pracy w Mieście Płocku.pdf 2. Bezrobotny pośrednikiem, doradcą - pracownikiem Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku.pdf ...

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 to program uwzględniający cele zdefiniowane przez Komisję Europejską oraz odpowiadający na wyzwania regionu w zakresie stymulowania rozwoju społecznego i gospodarczego, w...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę